Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

    Số:  21  /KH-DVH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 31 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

Căn c vào Lut sa đổi, b sung mt s điu ca lut giáo dc s  44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn c vào Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ca B Giáo dc và Đào to ngày 15/9/2020 ban hành Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông có nhiu cp hc;

Căn cứ Quy chế số 03/VBHN-BGDĐT ngày 05/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021–2022;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 16/05/2021 của phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về tuyn sinh vào trường Mm non, lp 1, lp 6 năm hc 2021-2022;

Căn cứ kết quả điều tra dân số học sinh đã được UBND phường, công an phường xác nhận;

Trường THCS Dịch Vọng Hậu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Việc tuyển sinh nhằm đáp ứng việc thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày;

- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp;

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp;

II.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm 2021, sinh năm 2010;

- Trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 315 học sinh (07 lớp 6).

- Tuyến tuyển sinh: Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian tuyển sinh 

- Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

4. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh.

5. Quy định về hồ sơ học sinh

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu);

+ Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

6. Công tác đảm bảo vè phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh nhà trường phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể...), đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

7. Phân công nhiệm vụ

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình phòng GD-ĐT phê duyệt;

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang Web và phương tiện thông tin của UBND phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ… trước khi tuyển sinh 15 ngày (ngày 01/07/2021);

- Tuyên tuyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến;

- Chuẩn bị các công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tuyển sinh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao;

- Tổ chức cấp mã học sinh cho CMHS, hướng dẫn CMHS theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của HS theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận văn phòng hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, CMHS về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định;

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

- BGH phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh;

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.

8. Chế độ báo cáo gửi Phòng GD-ĐT

Báo cáo số liệu tuyển sinh về phòng GD-ĐT (bằng văn bản và qua hòm thư: cuongpgd@caugiay.edu.vn) Người nhận: Đ/c Lê Mạnh Cường -Tổ giáo vụ THCS theo lịch:

+ Ngày 10/6/2021: Gửi kế hoạch tuyển sinh, tờ trình và danh sách hội đồng tuyển sinh để phòng GD ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

+ Ngày 29/7/2021: Gửi báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 05/8/2021: Gửi báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh.

+ Ngoài báo cáo định kì, hàng ngày nhà trường báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00.

         Nơi nhận:

             - Phòng GD – ĐT;

             - UBND Phường;

             - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Thị Loan


Danh mục: Tin tức - Thông báo , Thi - Tuyển Sinh , Thông báo tuyển sinh