A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:  21  /KH-DVH                                                                                                     Cầu Giấy, ngày 20 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn c vào Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ca B Giáo dc và Đào to ngày 15/9/2020 ban hành Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông có nhiu cp hc;

Căn cứ Quy chế số 03/VBHN-BGDĐT ngày 05/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 942/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022–2023;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 10/05/2022 của phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về tuyn sinh vào trường Mm non, lp 1, lp 6 năm hc 2022-2023;

Căn cứ kết quả điều tra dân số học sinh đã được UBND phường, công an phường xác nhận;

Trường THCS Dịch Vọng Hậu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Việc tuyển sinh nhằm đáp ứng việc thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày;

- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp;

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp;

II.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm 2022, sinh năm 2011;

- Trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 405 học sinh (09 lớp 6).

- Tuyến tuyển sinh: Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian tuyển sinh 

- Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

4. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh.

5. Quy định về hồ sơ học sinh

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu);

+ Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. Kèm theo Phụ lục II hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú của Bộ Công an) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí thường trú, tạm trú của cơ quan đăng kí cư trú;

 + Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

6. Phân công nhiệm vụ

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình phòng GD-ĐT phê duyệt;

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang Website và phương tiện thông tin của UBND phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ… trước khi tuyển sinh 15 ngày (ngày 01/7/2022);

- Tuyên tuyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến;

- Chuẩn bị các công tác phòng, chống dịch khi tuyển sinh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao;

- Tổ chức cấp mã học sinh cho CMHS, hướng dẫn CMHS theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của HS theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận văn phòng hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, CMHS về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định;

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong thời gian tuyển sinh nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

- BGH phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh;

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.

7. Chế độ báo cáo gửi Phòng GD-ĐT

+ Ngày 20/5/2022: Gửi kế hoạch tuyển sinh, tờ trình và danh sách Hội đồng tuyển sinh để phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

+ Ngày 19/7/2022: Gửi báo cáo tuyển sinh lần 1, đề xuất tuyển sinh bổ sung (nếu có).

+ Ngày 25/7/2022: Gửi báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh.

+ Ngoài báo cáo định kì, hàng ngày nhà trường báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00.

+ Người nhận: Đ/c Lê Mạnh Cường -Tổ giáo vụ THCS (File mềm gửi qua email cuongpgd@caugiay.edu.vn)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Loan


Tác giả: Trường THCS Dịch Vọng Hậu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết